Programme & Papers

T1A – Financial Markets
August 11, 2016                             09:30-10:45                                SAF RM 119
The New Stock that Did Not Underperform

Bader Alhashel (Kuwait University, QW)

Assessing Cost and Profit Efficiency by a Joint Application of Parametric and Non-parametric Approaches: Evidence from the Algerian Banking System

Benzai Yassine (University of  Dr Moulay Tahar Saida , AG)

Aouad Hadjar Soumia (University of  Dr Moulay Tahar Saida , AG)

Estimating Risk-Neutral Distribution and Risk Aversion for the Indian Options Index Market

Sonalika Sinha (University of Hyderabad, IN)


Convenor:  Murat Pütün (Çukurova University, TR)T1B – Turkish Economy / Türkiye Ekonomisi
August 11, 2016                             09:30-11:00                             SAF RM 121
Innovative University Culture: A Scale Development Study/ Yenilikçi Üniversite Kültürü: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Nurcan Hakan Çırakları (Dokuz Eylül University, TR)

Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)

Testing Unemployment Series Stationarity Properties for Turkey: Is Natural rate of unemployment or unemployment hysteresis?/ İşsizlik Serisinin Durağanlık Özelliklerinin Test Edilmesi: Doğalİşsizlik Oranı mı ya da İşsizlik Histerisi mi?

Ethem Esen(Anadolu University, TR

Sultan Fatih Kostakoğlu (Anadolu University, TR

An Analysis of the Causality Relationship of Consumer Loans with Inflation and Current Account Deficit in Turkey / Türkiye’deki Bireysel Krediler ile Enflasyon ve Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi

Serhat Yüksel (Konya Gıda ve Tarım University, TR)

Mustafa Özsarı (Konya Gıda ve Tarım University, TR)


Convenor: Ethem Duygulu (Dokuz Eylul University, TR)T1C – Environment and Economy / Çevre ve Ekonomi
August 11, 2016                             09:30-10:45                             SAF RM 122
Evaluation of Low Carbon Development (LCD) Levels of EU Countries and Turkey by Grey Relational Analysis/ AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Düşük Karbonlu Kalkınma Düzeylerinin Gri İlişkisel Analiz ile Değerlendirilmesi

Nesrin Alptekin (Anadolu University, TR)

Orkun Alptekin (Anadolu University, TR)

Bilal Saraç (Anadolu University, TR)

Sustainable Development and Energy Relations in Turkey’s EU Accession Process / Türkiye’nin AB’ye Uyum Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji İlişkisi

Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Mehmet Samet Erdem (Sinop University, TR)

The Low Carbon Solution to Turkey’s Fossil Energy Problems: Green Economy / Türkiye’nin Fosil Enerji Kaynaklı Sorunlarına Düşük Karbonlu Bir Çözüm: Yeşil Ekonomi

Ceyda Erden Özsoy (Anadolu University, TR)

Ahmet Dinç (Anadolu University, TR)


Convenor: Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR)T2A – Environment
August 11, 2016                             11:30-12:45                             SAF RM 119
Impact of Climate Change on Turkish Agriculture: Autonomous Adaptation and Farmers’ Risk Behavior

Gökhan Özertan (Boğaziçi University, TR)

Yiğit Gürdal (Boğaziçi University, TR)

Barış Karapınar (TEMA Foundation, TR)

Gözde Unal (Boğaziçi University, TR)

What’s the Cost of Regulating the Environment? Aggregate İmplications of Cap-and-Trade Programs

Evangelina Dardati (United Alberto Hurtado, CL)

Meryem Saygılı (University of Texas at Tyler, USA)

A Data Envelopment Analysis Application for Comparing Efficiency of G7 Countries and Turkey

Aslışah Şenak (Osmangazi University, TR)

Nuray Girginer (Osmangazi University, TR)


Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)T2B – Macro Economy / Makro Ekonomi
August 11, 2016                             11:30-13:00                             SAF RM 121
The Relationship between Credit Volume and Current Account Deficit: A Dynamic Analysis for Turkey / Kredi Hacmi ile Cari Açık arasındaki İlişki: Türkiye için dinamik Bir Analiz

Pınar Karahan (Anadolu University, TR)

Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)

Structural Analysis of the Turkish Economy’s Balance of Payments: 1984-2015 / Türk Ekonomisinde Ödemeler Bilançosunun Yapısal analizi: 1984-2015

Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Yahya Can Dura (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Reserve Option Mechanism from Monetary Policy Instruments Being Implemented in Turkey / Türkiye’de Uygulanan Para Politikası Araçlarından Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM)

Burhan Doğan (Anadolu University, TR)

Yasin Altın (Anadolu University, TR)


Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)T2C –  Public Finance / Kamu Maliyesi  
August 11, 2016                             11:30-13:00                             SAF RM 122
The Relationship between Tax Revenues and Economic Growth: A Panel Data Analysis on the OECD Countries / Vergi Gelirleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Murat Demir (Harran University, TR)

Erşan Sever (Aksaray University, TR)

Evaluation of Efficiencies of Hospitals in Turkey Using Data Envelopment Analysis/ Türkiye’de Hastanelerin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Selin Çalışkan (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Relation Causality between Stock and Futures Markets: An Application on the BIST / Menkul Kıymet ve Vadeli İşlem Piyasaları arasındaki Nedensellik İlişkisi: BİST Üzerine Bir Uygulama

Abdulkadir Kaya (Erzurum Teknik University, TR)

Mehmet Suphi Özçomak (Atatürk University, TR)

Sakir Dizman (Erzurum Teknik University, TR)


Convenor:  Abdulkadir Kaya (Erzurum Teknik University, TR)T3A –  Firm Studies
August 11, 2016                             14:00-15:15                             SAF RM 119
The Entrepreneurial Decision Making: Use of Effectuation and Relation with Perceived Financial Performance and Innovation in the Firm

Subeika Rizvi (SZABIST , PK)

Shahid Querishi (IBA, PK)

Corporate Governance Rating Changes at Borsa Istanbul

Emrah Arioğlu (Çukurova University, TR)

Onder Uzkaralar (Çukurova University, TR)

Metin Borak (Çukurova University, TR)

Koray Tuan (Çukurova University, TR)

Role of Islamic Banking on Entrepreneurship: The Key to Global Prosperity and Employment

Hafiz Mushtaq Ahmad (Bahria University, PK)

Shazia Mushtaq (SZABIST, PK)


Convenor: Gökhan Özertan (Boğaziçi University, TR)T3B – Social Capital and Education / Beşeri Sermaye ve Eğitim
August 11, 2016                             14:00-15:30                             SAF RM 121
Reviewing the Glass Ceiling Syndrome Perception of Academicians with Exploratory Factor Analysis: An Application on ESOGU Academicians/ Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algılarının Açıklayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi: ESOGÜ Akademisyenleri

Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Zeliha Kaygısız Ertuğ (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Tuba Yiyit (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Role of Social Media on Social Movements / Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler Üzerindeki Rolü

Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Gökçe Özcan (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Convenor: Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR)T3C – Entrepreneurship/ Giriş
August 11, 2016                             14:00-15:30                             SAF RM 122
The Importance of Business Ethics and Social Responsibility for Entrepreneurship / Girişimcilikte İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluğunun Önemi

Berfu Ilter (Afyon Kocatepe University, TR)

Discovering The Culture of Innovation: A Qualitative Study /Yenilikçilik Kültürünü Keşfetmek : Nitel Bir Araştırma

Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)

Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR)

Özlem Abacıoglu (Dokuz Eylül University, TR)

Worldwide Practices of Micro Credit within the Context of Increasing Entrepreneurship / Girişimciliğin Artırılması Kapsamında Dünya Çapında Mikro Kredi Uygulamaları

Damla Geldişen (Anadolu University, TR)

Ergü Armutlu (Eskişehir Osmangazi University, TR)

The Socio-Economic Dimension of Urban Regeneration in Turkish Construction Sector / Türk İnşaat Sektöründe Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik Boyutu

Emre Altuğ Özsoy (Anadolu University, TR)


Convenor: Mehmet Başar (Anadolu University, TR)EconWorld Reception
August 11, 2016                                  15:30-17:30                                  SAF Foyer
EconWorld ReceptionF1A –  Country Studies
August 12, 2016                             09:30-11:00                             SAF RM 119
Economic Costs of Briexit From The EU: Costs Involved For The EU and UK

Murat Pütün (Çukurova University, TR)

Did Sweden Gain or Lose not Joining the European Monetary Union

Emilia Gyoerk (Central Bank, GER)

Cutback Management Through Public Procurement in Spanish Regional Governments

Jose Caamano-Alegre (University of Santiago de Compostela, SP)

Pilar Gago-de-Santos (Complutense University of Madrid, SP)

The Economic Consequences of the Youth Unemployment Case the EU Countries: A Critical Analysis

Murat Pütün (Cukurova University, TR)

Ali Samet Karataş (Cukurova University, TR)

İbrahim Ethem Akyıldız (Cukurova University, TR)


Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)F1B – Theoretical Discussion in Economics / Ekonomide Teorik Tartışmalar
August 12, 2016                             09:30-10:45                             SAF RM 121
Different Approaches to Underground Economy Effect / Kayıt Dışı Ekonominin Etkilerine Farklı Yaklaşımlar

Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR)

Institutional Economics and Naturalism: Problems and Prospects? / Kurumsal İktisat ve Naturalizm: Ortodoks İktisada Muhalefetin İmkanları ve Kısıtları

Ferudun Yılmaz (Uludağ University, TR)

Price and Income Elasticities of Telecommunication: Example of Turk Telekom/ Telekomünikasyon Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Türk Telekom Örneği

Yeliz Zoğal (Başkent University, TR)


Convenor: Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)F1C – Monetary Policy / Para Politikası
August 12, 2016                             09:30-10:45                             SAF RM 122
Does Price Stability entail Financial Stability? / Fiyat İstikrar Finansal İstikrar Sağlar mı?

Nejla Adanur Aklan (Uludağ University, TR)

The Inflationary Effects of Politic Crisis with Russia band Turkey / Rusya ile Türkiye Arasında Yaşanan Politik Krizin Enflasyonist Etkileri

Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR)

Macro and Micro Factors Determining the Ratio of Non-Performing Loans for Deposit Banks in the Turkish Banking Sector / Türk Bankacılık Sektöründe Mevduat Bankaları için Takipteki Kredi Oranını Belirleyen Makro ve Mikro Faktörler

Nuray İslatince (Anadolu University, TR)


Convenor: Hasan İslatince (Anadolu University, TR)F2A –  Technology and Efficiency
August 12, 2016                             11:30-13:00                             SAF RM 119
Technological Cooperation between Countries: An Analysis with Patent Applications

Ulaş Akküçük (Boğaziçi University, TR)

The Economics of App Review

Ming Gao (Tsinghua University, CH)

Travis Ng (The Chinese University of Hong Kong, HK)

Innovation and Competition in a Memory Process

Juan A. Correa (Universidad Andres Bello, CL)

A Kaldorian Interpretation of the Turkish Economic Growth Performance

Lütfi Uçal (Çukurova University, TR)

Esra Ballı (Çukurova University, TR)


Convenor: Subeika Rizvi ( SZABIST , PK)F2B – Behavioral Studies / Davranışsal Çalışmalar
August 12, 2016                             11:30-13:00                             SAF RM 121
Response of EU Public Opinion Against the Free Trade Agreement Between US and EU / AB ile ABD arasında Yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması’na AB Kamuoyunun Tepkisi

Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR)

An Assessment of Financial Decision Making in Markets: A Behavioural Finance Perspective / Piyasalarda Finansal Karar Süreçlerinin Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi

Hülya Akay (Uludağ University, TR)

How Many Hours Do Unemployed Desire to Work in Turkey? / Türkiye’de İşsizler Ne Kadar Süre Çalışmak İstiyorlar?

İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR)

Murat İstekli (Gaziosmanpaşa University, TR)

The Factors that affect the Probfitability of the Companies: The Sample of BIST 30  / Frimaların Karlılığını Etkileyen Faktörler: BIST 30 Örneği

Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)

Şenol Kılıçaslan (Bayburt University, TR)


Convenor: Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR)